ORGANLARIN GÜNAHLARI

Kalbin Günahlarının bazıları şunlardır: Hayırlı amellerde riyakârlık etmek Hayırlı amelleri insanlar için, yani insanların kendisini övmesi için yapmak riyadır ve riya amelin sevabını yok eder.   Ucub Yani yaptığı ibadetleri kendisinden bilip, bunların Allâh’ın muvaffak kılmasıyla olduğunu hatırlamaktan gâfil olmak  Allâh’ın varlığından şüphe etmek Emin ve yeis Allâh’ın kullarına kibirlenmek Yani bir kimsenin hakkı söylediğini bildiği halde, bunu reddetmek veya insanları hor görmek Kin beslemek Yani bir Müslümana karşı düşmanlık besleyip bununla amel etmek  Haset etmek Yani bir Müslüman’daki nimeti ona çok görüp, o nimetin onda bulunmasından nefret edip onun elinden gitmesi için çaba sarf etmek  Sadakayı başa kakmak Yani sadaka verdiği kişiye, kalbini kırma amacıyla örneğin: “Ben sana filan gün, falan şeyleri vermedim mi?” demek. Bu günah, kişinin vermiş olduğu sadakanın sevâbını yok eder. Günah işlemekte ısrar etmek Allâh hakkında suizanda bulunmak Allâh’ın kulları hakkında suizanda bulunmak Kaderi yalanlamak (bu küfürdür) Kendisinin veya başkasının işlediği günaha sevinmek Hainlik etmek  Örneğin; kafir bile olsa, bir kimseye “Sen benim himâyem altındasın.” diye güven verdikten sonra onu öldürmek. Mekr etmek yani Müslümana gizlice zarar vermek  Sahabilerden, Peygamberimizin âl’inden ve salihlerden nefret etmek Allâh’ın farz kılmış olduğu şeylerde cimrilik yapmak Örneğin; kişinin eşinin nafakasını vermekte veya zekât malını vermekte cimrilik yapması. Hırs yapmak Yani kalbin dünya malına zemmedilen şekilde bağlanması, öyle ki helal haram gözetmeden, insanlara üstünlük taslamak, kibirlenmek ve nefsin haram olan hevesleri doğrultusunda kullanmak üzere mal toplamak Allâh’ın, yüce kıldığı şeyleri küçümsemek. Bu küfürdür. Taatleri veya haramları hafife almak. Bu da küfürdür. Kur’ân-ı Kerîm’i, din ilmini, Cennet’i veya Cehennem azabını küçümsemek. Bu da küfürdür.  Karnın Günahları Karnın günahlarından bazıları şunlardır: Faiz yemek Gasp edilen malı yemek Çalınan malı yemek Dinin haram kıldığı yoldan elde edilen her malı yemek İçki içmek Sarhoş edici, necis veya tiksindirici şeyleri yemek  Haksız yere yetim malı yemek Haksız olarak vakıf malı yemek Yani vakfedilen malı, vakfedenin şart koşmuş olduğu şekil dışında kullanmak haramdır. Utandırma yoluyla alınan malı yemek  Gözün Günahları Gözün günahlarından bazıları şunlardır: Erkeklerin; namahrem olan hanımların el, yüz ve ayaklarına şehvetle bakmaları veya bunların dışındaki bölgelerine mutlak bir şekilde bakmaları Kadınların; erkeklerin avret bölgesi olan diz kapağının altı ile göbekleri arasındaki bölgeye bakmaları Hemcins olanların birbirlerinin avret sayılan bölgelerine bakmaları Kadın olsun, erkek olsun yalnızken gereksiz yere ön veya arka avretlerini açmaları  Hemcins olanların birbirlerinin diz kapağının altı ile göbekleri arası dışındaki bölgeye şehvetsiz bakmaları caizdir. Erkeğin, mahremi olan kadının yüzü, başı, göğsü, dizden aşağısı ve kollarına şehvetsiz bakması caizdir, ancak karın ve sırt bölgelerine bakılmaz. Müslümana küçümseyerek bakmak haramdır. Ev sâhibinin izni olmadan, onun evinin içine bakmak haramdır. Bir kimsenin gizlediği bir şeye bakmak Dilin Günahları Gıybet etmek Yani Müslüman kardeşinde bulunan ve zikredilmesinden hoşlanmadığı şeyi, arkasından konuşmak Koğuculuk yapmak  Yani insanların arasını bozmak için laf taşımak  Kışkırtmak Söz kullanmadan bile olsa veya hayvanlar arasında olsa dahi kışkırtmak haramdır. Yalan söylemek  Yani gerçeğin zıttını söylemek Yalan yere yemin etmek Kazf; yani haksız yere zina ile itham etmek Sahabilere sövmek Yalan yere şahitlik etmek  Borcunu ödeme zamanı gelenin, ödemeye gücü yettiği halde borcunu ödemeyi geciktirmesi Sövmek ve lanetlemek Müslüman ile alay etmek Müslüman’a, onu incitecek her hangi bir sözü haksız yere söylemek Allâh ve Resulü hakkında yalan söylemek  Batıl iddiada bulunmak Bid’î Talak Yani hanımı aybaşı halindeyken veya kendisiyle cinsel münasebette bulunduğu bir temizlik döneminde boşamak Zihâr Yani erkeğin; hanımına: “Sen bana anamın sırtı gibisin”, yani seninle cinsel ilişkiye girmem” demesi Bir erkek bu sözleri sarf ettikten sonra hanımını hemen boşamaz ise kefareti yerine getirmesi gerekir. Kefaret ise: Kefareti geçersiz kılacak kusurlardan salim olan bir köle azat etmektir. Buna gücü yetmiyorsa, iki hicri ay aralıksız oruç tutmaktır.  Buna da gücü yetmiyorsa, 60 miskini doyurmaktır. Kur’ân-ı Kerîm’i manasını değiştirecek bir şekilde veya manasını değiştirmese de, tahrif ederek yanlış okumak  Malı veya mesleği sebebiyle kifayetini bulan kimsenin dilenmesi  Kendisinden başkasının bilmediği borç ve emanetlerin hastalığı nedeniyle öldüğü takdirde iade edilmesi için vasiyet etmeyi terk etmek  Kişinin, babası dışında bir başkasının kendi babası olduğunu söylemesi veya kölenin, efendisi dışında bir başkasının azat ettiğini söylemesi  Bir Müslüman kardeşi ile nişanlı olan kızla nişanlanmak İlimsiz fetva vermek Dini bir sebep olmaksızın, zararlı olan her ilmi öğrenmek veya öğretmek Allâh’ın hükmü dışında hükmetmek Ağıt yakmak Feryat etmek Haram işlemeye teşvik eden veya farzları yerine getirmekten soğutan herhangi bir sözü söylemek İslâm dinini, Peygamberlerden birini, bütün âlimleri, Kur’ân-ı Kerîm’i veya Allâh’ın dininin sembollerinden herhangi birini kötüleyen herhangi bir sözü söylemek küfürdür. Zurna çalmak Mazeret olmadan, Emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i anil münker’i (iyiliği emredip kötülüğü nehyetmeyi) terk etmek Talep edenlerden, öğrenilmesi zorunlu olan bilgileri gizleyip, onlara öğretmemek Müslüman’ı hor görerek gülmek Mazeret olmaksızın şahitlik yapmayı terk etmek Selama, kişinin üzerine verilmesi farz olan karşılığı vermemesi Hayvan keserken bilerek Besmele çekmemek Hac veya umre ameline niyet edip girdikten sonra şehvetle öpmek haramdır.  Farz oruç tutarken, kişinin öpme nedeniyle meninin çıkmasından korktuğu halde, şehvetle öpmesi tahrîmen mekruhtur. Kendisine öpmesi haram olan kimseyi öpmek  Kulağın Günahları Kulağın günahlarının bir kısmı şunlardır: Konuştuklarının dinlenmesini istemediklerinden dolayı konuşmalarını gizleyen insanların konuşmalarını dinlemek Zurna gibi üflemeli çalgıları, uda benzer bir çalgı aleti olan tambur türünden çalgıları veya haram olan herhangi bir sesi dinlemek Gıybet ve koğuculuk gibi haram olan şeyleri dinlemek Ancak kendi isteği dışında bu sesleri işitir ve bunlardan nefret ederse günaha düşmez, fakat imkânı varsa, bunları inkâr etmesi gerekir. Elin Günahları Elin günahlarından bazıları şunlardır: Ölçek, tartı ve kol ile ölçerek satarken, malı eksik vermek  Hırsızlık yapmak En az 10 dirhem değerinde olan bir şeyi, normalde saklandığı yerden çalan kimse, hâkim tarafından şiddetli bir cezaya çarptırılır. Açıkta olan bir şeyi kaçırmak  Gasp etmek Meks Ganimet malı şerî kurallara göre bölünmeden, o maldan almak Bilerek bir Müslümanı zulmen öldürmek Bunun cezası kısastır. Ancak vâris diyet karşılığında veya diyet almadan da kısastan vazgeçebilir. Yanlışlıkla veya yanlışa benzer öldürmenin cezası diyet ve kefarettir. Diyet: Hür olan Müslüman bir erkek için 100 deve; hür olan Müslüman bir kadın için ise 50 devedir. Ancak diyetin özellikleri, öldürme kastına göre değişir. Kefaret: Kefareti geçersiz kılacak kusurlardan salim olan Müslüman bir köleyi azat etmektir. Buna gücü yetmeyen kişi için ise iki kamerî ay aralıksız oruç tutmaktır.  Haksız olarak Müslüman’ı dövmek Rüşvet almak veya vermek Hayvanı yakmak Ancak zarar veren bir hayvanın zararından kurtulmak için, yakmaktan başka bir yol yok ise, yakılması caizdir. Canlı hayvanın herhangi bir organını keserek yaratılış şeklini değiştirmek Zar ile oynanan oyunları, kumar sayılan her türlü oyunu, hatta çocukların oynadığı ceviz ve aşık kemiği oyunlarını oynamak Tambur, keman gibi telli ve zurna gibi haram olan çalgıları çalmak Usturayla sakalı kazımak Namahrem olan bayana arada bir engel olmaksızın bilerek dokunmak veya engel olsa dahi şehvetle dokunmak  Hemcins olanların veya mahremlerin birbirlerine şehvetle dokunmaları Ruhu olan varlıkların resmini yapmak Kişiye zekât farz olduktan sonra, imkânı olduğu halde zekâtın tamamını veya bir kısmını vermemesi Zekât olarak verilmesi geçerli olmayan bir şeyi vermek veya müstahak olmayan kimselere vermek İşçiye ücretini vermemek Bir mazeret olmadığı halde, muhtaç olan kimsenin zaruri ihtiyacını gidermemek Boğulan kimseyi, bir mazeret olmadığı halde kurtarmamak Söylenmesi haram olan şeyleri yazmak Hıyanet etmek Hıyanet etmek dürüstlüğün zıttıdır. Hıyanet; söz, fiil ve tavırları kapsar. Cinsel Organın Günahları Cinsel organın günahlarından bazıları şunlardır: Zina yapmak Zina; erkeğin cinsel organının başının helali olmayan kadının cinsel organına girdirmesidir.  Livata yapmak  Yani erkeğin cinsel organının başını bir kimsenin makatına girdirmesidir.  Bunu kendi hanımıyla dahi yapması haramdır, ancak cezası zina ve livata cezası gibi değildir. Hür, mükellef ve sahih bir nikâh ile cinsel ilişkiye girmiş olanlar zina yaptıkları takdirde, kadın olsun erkek olsun, hâkim tarafından şiddetli bir şekilde cezalandırılır. Hiç nikâhlanmamış kimselere ise hâkim daha hafif bir ceza verir. Kendi mülkü olsalar dahi hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak  Bir kimseye helâli dışındakilerin mastürbasyon yapması  Aybaşı veya lohusa halindeyken cinsel ilişkide bulunmak Aybaşı veya lohusalığın bitmesinin ardından gusül abdesti almadan cinsel ilişkide bulunmak.  Bu konuda daha önce zikrettiğimiz gibi ayrıntı vardır. Görmesi haram olan kimsenin yanında, avret olan yerleri açmak Ön veya arka avretini kıbleye yöneltip, büyük veya küçük tuvalet ihtiyacını gidermek Kabrin üzerine büyük tuvalet ihtiyacını gidermek Bir kabın içine bile olsa, câmi içerisinde küçük tuvalet ihtiyacını gidermek Dinen kutsal sayılan şeylerin üzerine tuvalet ihtiyacını gidermek. Bu küfürdür. Buluğ çağına girmiş erkeğin sünnet olması sünnettir. Ayağın Günahları Ayağın günahlarından bazıları şunlardır: Günah işlemek için yürümek Örneğin; hâkimin yanına gidip, haksız yere bir Müslüman’a zarar verecek şikâyette bulunmak veya bir Müslüman’ı haksız yere öldürmek ya da zarar vermek için yürümek. Kölenin efendisinden kaçması Bayanın kocasından mazeretsiz bir şekilde kaçması Üzerinde hakkı olanın hakkını yerine getirmekten kaçmak Örneğin; kişinin borcu ödemekten, nafakasını temin etmekle yükümlü olduklarının nafakalarını vermekten, anne-babası hakkında kendisine farz olan yükümlülüğünden veya çocuklarına farz olan terbiyeyi vermekten kaçması Böbürlenerek yürümek Cuma hutbesi verilirken, önde boşluk bulunmamasına rağmen öne geçmek için ayaklarını, oturan insanların omuzlarının üzerinden atmak veya onlara eziyet verecek şekilde öne geçmek Namaz kılan kimse ile secde ettiği yer arasından engel olmaksızın geçmek Ayağının hizasında ve yakında bulunan Mushaf’a ayağı uzatmak Haram olan her hangi bir şeyi işlemek için yürümek Farzı terk etmek için yürümek Bedenin Günahları Bedenin günahlarından bazılar şunlardır: Anne babaya asi olmak  Savaş meydanından Allâh rızası için savaşanların arasından kaçmak Akrabalar ile bağı kesmek Müslümanların güvencesi altında olan kâfir olsa dahi komşuya zarar vermek Erkeklerin kendilerini kadınlara; kadınların da kendilerini erkeklere, karşı cinse has olan kıyafet veya başka şeylerle benzetmeleri   Erkeklerin, ihtiyaçları olmaksızın ellerine veya ayaklarına kına yakmaları  Saçı siyaha boyamak Erkeklerin, aşık kemiklerini aşacak uzunluktaki giysileri, kibirlenip böbürlenmek için giymeleri Herhangi bir özür olmaksızın farz ameli bozmak Nafile olan bir ibadete başladıktan sonra tamamlamadan yarıda kesmek Müslüman’ı, onunla alay edercesine taklit etmek İnsanların ayıplarını gözetlemek Dövme yaptırmak Müslüman’a, dini bir özür olmaksızın üç günden fazla küs kalmak  Bidatçı veya fasık ile fıskında (işlediği günahta) hoşnut etmek için bir arada bulunmak Erkeklerin; gümüş yüzük haricinde, altın veya gümüş takmaları ve tümü ipek olan veya ipek ağırlıklı kumaştan kıyafet giymeleri Erkeğin, namahrem olan bir kadınla, kendisinden utanılan yaştaki üçüncü bir şahsın görmediği bir yerde baş başa bulunması Kadının yanında mahremi veya mahrem hükmünde olan bir kimsesi olmadan sefere çıkması Hür olanı zorla çalıştırmak Evliyaya düşmanlık etmek Günah işlemeye yardımcı olmak Kalpazanlık yapmak Altın veya gümüş kap kacak kullanmak Farzı terk etmek veya farzı, bir rüknünü veya bir şartını terk ederek ya da bozacak bir amel ile yapmak Kendisine Cuma namazı farz olanın, öğle namazını kılsa dahi, Cuma namazını kılmaması Köy veya şehir halkının tümünün beş vakit namazı cemaat ile kılmayı terk etmesi Farzı, özür olmadan vaktinden sonraya bırakmak Avı; keserek değil de, taş ve domdom kurşunu gibi ağırlığıyla öldüren şeylerle avlamak Diri hayvanı hedef tahtası olarak kullanmak Boşanma sebebiyle iddetli olan bayanın, iddeti bitmeden özürsüz olarak evden dışarı çıkması Kadının, kocasının yasını tutmaması Camileri, necis veya tahir dahi olsa tiksindirici şeylerle kirletmek Hacca gitmeye imkânı olduktan sonra hac vazifesini yerine getirmeyi ihmal etmek Belli bir yerden (meslek, iş, mülk gibi) geliri olmayıp, borcunu kapatma umudu olmayanın borç isteyip borcunu kapatabilecek durumda olmadığını belirtmemesi  Kendisine borcu olanı, borcunu kapatmaya gücünün yetmediğini bildiği halde, derhal ödemesi için zorlamak Malı, haram olan şeylerde kullanmak Kur’ân-ı Kerîm’e veya dini ilimlere, gereken saygıyı göstermemek  Çocuğun, Kuran-ı Kerîm’i öğrenmesi haricinde, Mushaf’ı abdestsiz taşımasına müsaade etmek Arazinin sınırını başkasının arazisinden kendi mülküne katarak değiştirmek  Yolu, caiz olmayacak şekilde kullanmak Ödünç alınan şeyi, izin verilmediği şekilde veya izin aldığı müddetten daha uzun süre kullanmak  Umuma ait otlaklarda hayvanlarını otlatmak isteyenleri, umuma ait ormanlardan odun toplamak isteyenleri, kaynağından tuz, gümüş veya altın alanı ya da umuma ait artezyen kuyulardan su içenleri, bundan men ederek, buraları sahiplenmek Sahibinden kaybolan bir şeyi bulup, şartlarına göre sahibini aramadan kullanmak Mazeret olmaksızın, haram işlenen yerde bulunmak Çağırılmadığı yemekli davetlere izinsiz veya utandırma yolu ile girmek Kişinin hanımları arasında farz olan nafaka ve geceleme konusunda eşit davranmaması Ancak hanımlarından birisini daha fazla sevmesi ve ona daha çok meyilli olması haram değildir. Hanımların namahrem erkekleri günaha meylettirmek için evden çıkmaları Büyü yapmak ve yaptırmak Halifeye isyan etmek Yani halifenin, halifeliği sabit olduktan sonra, ona karşı çıkmak haramdır. Örneğin; Ali radiyallâhu anh’a hilafet sabit olduktan sonra isyan edip ona karşı savaşanlar. Kişinin; yetimin, caminin, kadılığın veya benzerlerinin sorumluluğunu yerine getiremeyeceğini bilmesine rağmen üstlenmesi Zalimi barındırıp ondan haklarını almak isteyenleri bundan men etmek Müslüman’ı korkutmak   Yol kesicilik (haydutluk) yapmak Yol kesenler, yaptıkları şeylere göre cezalandırılırlar.  Adak adayanın, adağını yerine getirmemesi  İftar etmeksizin peş peşe iki veya daha fazla gün art arda; hiçbir şey yemeden veya içmeden oruç tutmak  Başkasının yerini kapmak, zarar vererek geçmek veya başkasının sırasını kapmak 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir